Ο Οργανισμός μας                    Αποστολή                  Όραμα/Στόχοι                 Διοικητικό Συμβούλιο                Μήνυμα Προέδρου     
 Γενικό Σύστημα Υγείας              Νομοθεσία                  Στρατηγική Εφαρμογής         Πρόοδος Υλοποίησης
 Νέα-Ανακοινώσεις           Νέα                    Ανακοινώσεις
 Θέσεις Εργασίας                     Κενές Θέσεις                         Σχέδια Υπηρεσίας
 Προσφορές                    Ανοικτές Προσφορές                 Αρχείο Προσφορών
Εκδόσεις                                Ετήσια Έκθεση
        Ελέγμ. Οικ. Καταστάσεις
        Μελέτη Mercer
Κλινικές Κατευθυντήριες    Οδηγίες (ΚΚΟ)                         Εισαγωγή                           ΚΚΟ ΠΦΥ                       ΚΚΟ ΔΦΥ/ΤΦΥ                    ΚΚΟ εργ/κών εξετάσεων
  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
  
 
 

English

      ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Με την έγκριση του Σχεδίου Στρατηγικής το Δεκέμβριο του 2006, το προσωπικό του ΟΑΥ συγκροτήθηκε σε οκτώ (8) θεματικές ομάδες εργασίας, οι οποίες εργάζονται συστηματικά και εντατικά για το σχεδιασμό και την ετοιμασία των εγγράφων πολιτικής των ακόλουθων θεσμών του νέου Συστήματος Υγείας:

1
Προσωπικός Ιατρός
2
Ειδικός Ιατρός
3
Κλινικά Εργαστήρια
4
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
5
Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών
6
Άλλα Επαγγέλματα Υγείας
7
Ενδονοσοκομειακή Περίθαλψη/Νοσηλεία και
8
Χρηματοδότηση του Συστήματος και Σφαιρικός Προϋπολογισμός

Με την καθοδήγηση του οίκου Συμβούλων McKinsey & Co, οι ομάδες έχουν επιτελέσει σημαντικό έργο, το οποίο αποτυπώνεται στα έγγραφα πολιτικής που περιγράφουν τις βασικές αρχές λειτουργίας του Συστήματος. Συγκεκριμένα, περιγράφουν την παρούσα κατάσταση και τις προκλήσεις για τη μετάβαση από το υφιστάμενο στο νέο σύστημα υγείας, τον τρόπο λειτουργίας των προμηθευτών υπηρεσιών φροντίδας υγείας και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη σύναψη σύμβασης με τον ΟΑΥ και την ένταξή τους στο ΓεΣΥ, τα προαπαιτούμενα για την ανανέωση της σύμβασης, τη μέθοδο αποζημίωσης κ.λ.π.. Τα έγγραφα αυτά θα αποτελέσουν τη βάση διαβουλεύσεων/διαπραγματεύσεων με τους προμηθευτές υπηρεσιών φροντίδας υγείας προτού οριστικοποιηθούν.

Επιπρόθετα, για την τροποποίηση και τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου ώστε να συνάδει με τα σημερινά δεδομένα και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, απαιτήσεις και αντιλήψεις, ο ΟΑΥ πραγματοποίησε συναντήσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και προμηθευτές υπηρεσιών φροντίδας υγείας, δηλαδή τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, τον Παγκύπριο Οδοντιατρικό Σύλλογο, τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο, το Σύνδεσμο Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, το Σύνδεσμο Νοσοκόμων και Μαιών, το Σύνδεσμο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών και το Σύνδεσμο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, καθώς και με τα Υπουργεία Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στα πλαίσια των πιο πάνω συναντήσεων και εργασιών του Οργανισμού καταρτίστηκε ένα Τροποποιητικό Νομοσχέδιο το οποίο, με εξαίρεση μερικών μόνο διατάξεων, αποτελεί προϊόν συναίνεσης. Η συζήτηση του νομοσχεδίου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας της Βουλής των Αντιπροσώπων άρχισε το Φεβρουάριο του 2008.

Ο Οργανισμός συνεχίζει τις διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ετοιμάζει τους Εσωτερικούς Κανονισμούς και Αποφάσεις που πρέπει να εκδωθούν δυνάμει του Νόμου, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι εργασίες για την ενίσχυση της στελέχωσης του Οργανισμού, καθώς επίσης και τη χάραξη στρατηγικής και ετοιμασία σχεδίου επικοινωνίας για ενημέρωση του κοινού και όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. Στο μεταξύ, ο οίκος Mercer ολοκλήρωσε και υπέβαλε στον Οργανισμό την αναλογιστική μελέτη για την κοστολόγηση του ΓεΣΥ, ενώ αναμένεται σύντομα να προχωρήσει και η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση του έργου της ανάπτυξης, λειτουργίας και υποστήριξης μιας συνολικής λύσης για το Σύστημα Πληροφορικής.

Η περαιτέρω πορεία υλοποίησης του ΓεΣΥ, θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες και το συντονισμό εμπλεκόμενων υπηρεσιών, τα οποία βρίσκονται εκτός της δικαιοδοσίας του Οργανισμού, σε θέματα όπως η ψήφιση του Τροποποιητικού Νομοσχεδίου, η αυτονόμηση και αναδιοργάνωση των Δημοσίων Νοσηλευτηρείων, η εκπαίδευση των Ιατρών και των άλλων προμηθευτών υπηρεσιών φροντίδας υγείας, η έγκαιρη προετοιμασία για την είσπραξη των εισφορών κλπ.

 

   

© 2014 Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
Αρχική Σελίδα | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας