Ο Οργανισμός μας                    Αποστολή                  Όραμα/Στόχοι                 Διοικητικό Συμβούλιο                Μήνυμα Προέδρου     
 Γενικό Σύστημα Υγείας              Νομοθεσία                  Στρατηγική Εφαρμογής         Πρόοδος Υλοποίησης
 Νέα-Ανακοινώσεις           Νέα                    Ανακοινώσεις
 Θέσεις Εργασίας                     Κενές Θέσεις                         Σχέδια Υπηρεσίας
 Προσφορές                    Ανοικτές Προσφορές                 Αρχείο Προσφορών
Εκδόσεις                                Ετήσια Έκθεση
        Ελέγμ. Οικ. Καταστάσεις
        Μελέτη Mercer
Κλινικές Κατευθυντήριες    Οδηγίες (ΚΚΟ)                         Εισαγωγή                           ΚΚΟ ΠΦΥ                       ΚΚΟ ΔΦΥ/ΤΦΥ                    ΚΚΟ εργ/κών εξετάσεων
  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
  
 
 

English

      ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ιδρύθηκε με βάση τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο (Ν.89(Ι)/2001) και αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο με τριμερή εκπροσώπηση (Κυβέρνηση, εργοδότες και εργαζόμενοι) και έχει ως αποστολή του την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) στην Κύπρο.

Ο κύριες αρμοδιότητες του ΟΑΥ είναι οι ακόλουθες: 

  • Να διαχειρίζεται το Ταμείο που ιδρύεται με βάση τις πρόνοιες του σχετικού νόμου για τη   χρηματοδότηση το ΓεΣΥ

  • Να προβαίνει στις απαραίτητες διευθετήσεις για να εξασφαλίζει την παροχή στους δικαιούχους υψηλού επιπέδου φροντίδας υγείας, συμβαλλόμενος με προμηθευτές υπηρεσιών φροντίδας υγείας οι οποίοι ικανοποιούν τους σχετικούς όρους και προδιαγραφές

  • Να συλλέγει, να αναλύει και να παρουσιάζει δεδομένα και πληροφορίες που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

                

   

© 2014 Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
Αρχική Σελίδα | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας