Ο Οργανισμός μας                    Αποστολή                  Όραμα/Στόχοι                 Διοικητικό Συμβούλιο                Μήνυμα Προέδρου     
 Γενικό Σύστημα Υγείας              Νομοθεσία                  Στρατηγική Εφαρμογής         Πρόοδος Υλοποίησης
 Νέα-Ανακοινώσεις           Νέα                    Ανακοινώσεις
 Θέσεις Εργασίας                     Κενές Θέσεις                         Σχέδια Υπηρεσίας
 Προσφορές                    Ανοικτές Προσφορές                 Αρχείο Προσφορών
Εκδόσεις                                Ετήσια Έκθεση
        Ελέγμ. Οικ. Καταστάσεις
        Μελέτη Mercer
Κλινικές Κατευθυντήριες    Οδηγίες (ΚΚΟ)                         Εισαγωγή                           ΚΚΟ ΠΦΥ                       ΚΚΟ ΔΦΥ/ΤΦΥ                    ΚΚΟ εργ/κών εξετάσεων
  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
  
 
 

English

      Μελέτη MERCER


         Αναλογιστική μελέτη του οίκου Mercer για τις Εθνικές Δαπάνες Υγείας και το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Κύπρο (ΓεΣΥ)

Η μελέτη Mercer εκπονήθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από μέρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (μέτρο 3.2f) με σκοπό την επικαιροποίηση του υπολογισμού των εθνικών δαπανών υγείας, των δαπανών υγείας στο πλαίσια του ΓεΣΥ και των ποσοστών εισφοράς που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του Γενικού Συστήματος Υγείας για την περίοδο 2016-2025.

Χρησιμοποιώντας ένα δυναμικό μοντέλο και λαμβάνοντας υπόψη το πρόσφατο και προβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον στη βάση παραδοχών για την οικονομία που ετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και έχοντας υπόψη τον υφιστάμενο σχεδιασμό του ΓεΣΥ, η αναλογιστική μελέτη καταλήγει στα πιο κάτω συμπεράσματα:

1. H χρηματοδότηση του ΓεΣΥ μπορεί να επιτευχθεί με οριακή μόνο αύξηση των ποσοστών εισφοράς, όπως καθορίζονται στον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο του 2001,

2. Η εφαρμογή του ΓεΣΥ, όχι μόνο δεν θα αυξήσει τις υφιστάμενες δαπάνες υγείας, αλλά θα επιφέρει συνολικές εξοικονομήσεις για την οικονομία ύψους €292εκ. για την περίοδο 2016-2025, λόγω των βέλτιστων πρακτικών και των ασφαλιστικών δικλίδων ελέγχου που ενσωματώνει, και

3. Η εισαγωγή του ΓεΣΥ θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, στη δικαιότερη κατανομή του κόστους χρηματοδότησης της υγείας και στην αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων.

Τέλος, επιβεβαιώνεται ότι η εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας δεν θα επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά με πρόσθετο κόστος, ενώ ταυτόχρονα καταδεικνύει ότι οι εισφορές διαμορφώνονται σε πλαίσια που έχουν καταρχήν συμφωνηθεί και θα οριστικοποιηθούν κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους.

               

             

   

© 2014 Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
Αρχική Σελίδα | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας