Ο Οργανισμός μας                    Αποστολή                  Όραμα/Στόχοι                 Διοικητικό Συμβούλιο                Μήνυμα Προέδρου     
 Γενικό Σύστημα Υγείας              Νομοθεσία                  Στρατηγική Εφαρμογής         Πρόοδος Υλοποίησης
 Νέα-Ανακοινώσεις           Νέα                    Ανακοινώσεις
 Θέσεις Εργασίας                     Κενές Θέσεις                         Σχέδια Υπηρεσίας
 Προσφορές                    Ανοικτές Προσφορές                 Αρχείο Προσφορών
Εκδόσεις                                Ενημερωτικό Εγχειρίδιο         Ετήσια Έκθεση
        Ελέγμ. Οικ. Καταστάσεις
        Μελέτη Mercer
Κλινικές Κατευθυντήριες    Οδηγίες (ΚΚΟ)                         Εισαγωγή                           ΚΚΟ ΠΦΥ                       ΚΚΟ ΔΦΥ/ΤΦΥ                    ΚΚΟ εργ/κών εξετάσεων
  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
  
 
 

English

      ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο περί του Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος του 2001 (Ν.89(Ι)/2001), όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθιστάται, αποτελεί το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΟΑΥ και την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας.

                Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 (Ν.74(Ι)/2017)

                Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος του 2001 (Ν.89(Ι)/2001)

                Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 (Ν.134(Ι)/2002)

                Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (Ν.101(Ι)/2004)

                Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 (Ν.62(Ι)/2005)

Ενοποιημένο κείμενο των περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων του 2001 μέχρι 2017 :

Ενοποιημένο Κείμενο Νόμων

               

 

   

© 2014 Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
Αρχική Σελίδα | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας