Ο Οργανισμός μας                    Αποστολή                  Όραμα/Στόχοι                 Διοικητικό Συμβούλιο                Μήνυμα Προέδρου     
 Γενικό Σύστημα Υγείας              Νομοθεσία                  Στρατηγική Εφαρμογής         Πρόοδος Υλοποίησης
 Νέα-Ανακοινώσεις           Νέα                    Ανακοινώσεις
 Θέσεις Εργασίας                     Κενές Θέσεις                         Σχέδια Υπηρεσίας
 Προσφορές                    Ανοικτές Προσφορές                 Αρχείο Προσφορών
Εκδόσεις                                Ενημερωτικό Εγχειρίδιο         Ετήσια Έκθεση
        Ελέγμ. Οικ. Καταστάσεις
        Μελέτη Mercer
Κλινικές Κατευθυντήριες    Οδηγίες (ΚΚΟ)                         Εισαγωγή                           ΚΚΟ ΠΦΥ                       ΚΚΟ ΔΦΥ/ΤΦΥ                    ΚΚΟ εργ/κών εξετάσεων
  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
  
 
 

English

      Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας / Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΚΚΟ ΔΦΥ/ΤΦΥ)

Οι ΚΚΟ που έχουν αναπτυχθεί για την δευτεροβάθμια/τριτοβάθμια φροντίδα υγείας στηρίζονται σε ενδελεχείς επιστημονικές εκδόσεις αξιόπιστων οργανισμών (π.χ. NICΕ Ηνωμένου Βασιλείου) και έχουν συνταχθεί μετά από επιστημονική αξιολόγηση και προσαρμογή τους στα δεδομένα της Κύπρου. Απευθύνονται στους επαγγελματίες υγείας στην Κύπρο και σκοπό έχουν να υποβοηθήσουν την παροχή φροντίδας υγείας που να βασίζεται στην τεκμηρίωση, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, με παράλληλη μείωση του κόστους.

Αναμένεται ότι οι επαγγελματίες υγείας, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, θα λάβουν σοβαρά υπόψη αυτές τις οδηγίες και θα τις χρησιμοποιήσουν ως υποστηρικτικό εργαλείο. Αναμφίβολα, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον θεράποντα ιατρό και την επιστημονική του κρίση, όπως επίσης και την ευθύνη στη διαχείριση των ασθενών του.

Πιο κάτω φαίνονται οι τίτλοι των Κλινικών Κατευθυντηρίων Οδηγιών (ΚΚΟ) που έχουν αναπτυχθεί για την δευτεροβάθμια/ τριτοβάθμια φροντίδα υγείας:

                Αιμοκάθαρση

                Εγχειρίδιο εφαρμογής της λίστας ελέγχου για την ασφάλεια στις χειρουργικές επεμβάσεις

                Περιτοναϊκή Κάθαρση

                Πρόληψη λοιμώξεων αιματικής ροής που σχετίζονται με ενδοαγγειακούς καθετήρες

                Πρόληψη λοιμώξεων που σχετίζονται με κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες

                Τραχειοστομία                                                                             
                         
                        Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: Από τη ΜΕΘ στα τμήματα του νοσοκομείου

                        Απαραίτητα σημεία φροντίδας ασθενών με τραχειοστομία

                        Δελτίο μεταφοράς ασθενούς με τραχειοστομία από ΜΕΘ στο θάλαμο

                        Φροντίδα τραχειοστομίας


 
Η ανάπτυξη ΚΚΟ ΔΦΥ/ΤΦΥ αποτελεί μια δυναμική διαδικασία, που βασίζεται στην πιο πρόσφατη γνώση για τη συγκεκριμένη ασθένεια. Παρόλο που θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να εμπλουτίζονται και να αναθεωρούνται κάθε τρία χρόνια βάσει της πιο πρόσφατης έρευνας / επιστημονικών δεδομένων, οι συγγραφείς, το ΥΥ και ο ΟΑΥ αποποιούνται κάθε ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα τους, καθώς επίσης και για συνεπαγόμενη λανθασμένη χρήση τους (Αποποίηση Ευθύνης ).

Για επικοινωνία ή οποιαδήποτε σχόλια, παρακαλώ αποτείνεστε στο τηλ. 22557299 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση m.papanayidou@hio.org.cy.

 

   

© 2014 Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
Αρχική Σελίδα | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας